Privacyverklaring

Inwerkingtreding van deze privacyverklaring: 11/02/2022

Krachtpunt respecteert jouw rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring vind je hoe we je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Krachtpunt verwerkt jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Krachtpunt. Krachtpunt is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met Krachtpunt door te mailen naar info@krachtpunt.be .

Verwerking van persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die je bij ons aanvraagt.

Wij verwerken van jou de volgende persoonsgegevens:
– naam;
– adres;
– e-mailadres;
– geboortedatum;
– telefoonnummer;
– gegevens die verband houden met de gezondheid;
– hulpvraag; jouw verwachtingen;
– data van de sessie;
– aantekeningen over de inhoud van de sessie;
– eventueel informatie over familieleden;
– informatie die jij aan de psycholoog bezorgt in het kader van begeleiding;
– eventueel foto’s van bepaalde opdrachten;
– …

Meestal geef jij de gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij deze gegevens verkrijgen van andere partijen zoals jouw huisarts of andere specialisten.


De doeleinden voor de verwerking van de gegevens

Wij verwerken de gegevens voor patiëntenzorg. Dit betekent het verlenen van diensten van zorgverlener en dus het uitvoeren van het contract dat wij met jou afgesloten hebben. Verder verwerken wij de gegevens voor boekhouding, communicatie en contactname.


De verwerkingsgronden voor de verwerking van de gegevens

Wij kunnen ons beroepen op de volgende verwerkingsgronden:
• contractuele overeenkomst;
• toestemming;
• gerechtvaardigd belang.


De gegevensoverdracht aan derden

Hoofdzakelijk verwerken wij jouw gegevens intern, in het kader van patiëntenbeheer en boekhouding. Het is mogelijk mits jouw toelating om de gegevens door te geven aan andere zorgverleners. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om de gegevens over te dragen aan overheidsinstaties die daartoe het recht hebben.


Doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte.

Jouw rechten als patiënt

Jouw rechten waarop je kan beroepen als patiënt:
• het recht om inzage van jouw persoonsgegevens;
• het recht op verbeteren of rectificatie van jouw persoonsgegevens;
• het recht op wissen van jouw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van persoonsgegevens;
• het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kan beroep doen op deze rechten aan de hand van e-mail te sturen naar info@krachtpunt.be.

Klacht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Krachtpunt, kan je contact opnemen met Krachtpunt via info@krachtpunt.be .

Je hebt als patiënt steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02/274.48.00 of contact@apd-gba.be ).

Verwerkingen gebaseerd op toestemming

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heb je als patiënt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Opslagtermijn van jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening tussen Krachtpunt en de patiënt worden bewaard tot maximum vijf jaar na het stopzetten van de begeleiding.

 

COOKIEBELEID

Het gebruik van cookies

Krachtpunt maakt enkel gebruik van essentiële cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de anonieme input van bezoekers kunnen wij het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor de cookies die wij gebruiken is er geen toestemming voor nodig. Type cookies en hun doelstellingen Wij gebruiken enkel de essentiële cookies, die tot doelstelling hebben om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.